Untitled Document

 articles | directory | photo galleries | archives | pastoral programe |            admin

Notice Board  
 
Niltaqgħu Nhar...
 
   
Scrolling News
    Il-Kelma tal-Arcipriet - Ġunju 2019
    01-06-2019 read more

 

 

Il-Ħajja tal-Parroċċa
Ingħaqdu mal-Komunita'
  • n/a

 Familji Ġodda

  • n/a
 Għaddew Għall-Ħajja  Eterna
  • n/a
 Nifirħu lil...
 

Thursday, June 27, 2019
Wara l-quddiesa tas-6.00 pm issir il-purċissjoni ta’ Corpus mill-Knisja Arċipretali għal Santa Tereża. Jieħdu sehem ukoll it-tfal li jkunu għadhom kemm għamlu l-Ewwel Tqarbina.

Friday, June 28, 2019
Solennita’ tal-Qalb ta’ Ġesu’

Saturday, June 29, 2019
Solennita’ tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl – l-Imnarja. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal kull nhar ta’ Sibt.

Sunday, June 30, 2019
It-13 il-Ħadd ta’ Matul is-Sena Ċ. Fl-10.15 am issir il-quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija.

Monday, July 01, 2019
Tifkira tal-Beatu Nazju Falzon. Jibqa’ magħruf l-aktar għall-missjoni kateketika tiegħu mas-suldati u l-baħrin Ingliżi

Wednesday, July 03, 2019
Festa ta’ San Tumas Appostlu. Kull nhar ta’ Erbgħa fl-10.30 am laqgħa ta’ talb għall-Vokazzjonijiet saċerdotali u spjega tal-Vanġelu tal-Ħadd.

Thursday, July 04, 2019
Ħarġa għall-Armier b’risq il-Knisja.

Friday, July 05, 2019
L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Wara l-quddiesa tas-6.00 pm isir ftit ħin ta’ adorazzjoni u tingħata l-Barka Sagramentali.

Saturday, July 06, 2019
Fil-quddiesa tas-6.00 pm niftakru f’dawk li jmutu fix-xahar ta’ Ġunju.

Sunday, July 07, 2019
L-14 il-Ħadd Matul is-Sena Ċ.

Thursday, July 11, 2019
Festa ta’ San Benedittu, abbati u patrun tal-Ewropa. San Benedittu twieled f’Norcia, fl-Umbrja, għall-ħabta tas-sena 480; studja f’Ruma, u qabad ħajja ta’ eremita fl-inħawi ta’ Subiaco, fejn ġabar xi dixxipli madwaru; imbagħad mar Cassino. Hemm bena monasteru u kiteb regola li tferrxet ma’ kullimkien. Bir-raġun kollu jissejjaħ missier il-monastiċiżmu tal- Punent. Miet fil-21 ta’ Marzu tas-sena 547. Ġie maħtur patrun tal-Ewropa mill- Papa San Pawlu VI minħabba l-influwenza tiegħu fil-bini tal-Ewropa Nisranija.

Sunday, July 14, 2019
Il-15 il-Ħadd Matul is-Sena Ċ.

Monday, July 15, 2019
Il-Madonna tal-Karmnu. Il-Bibbja tfaħħar il-ġmiel tal-muntanja tal-Karmelu, fejn il-profeta Elija tħabat biex iħares is-safa tal-fidi ta’ Israel f’Alla wieħed u ħaj. Fis-seklu 12 xi eremiti twarrbu mid-dinja u marru jgħixu fl-istess muntanja, u wara waqqfu Ordni ta’ ħajja kontemplattiva taħt il-patroċinju ta’ Marija Omm Alla u Omm il-Karmelu.

Sunday, July 21, 2019
Is-16 il-Ħadd Matul is-Sena Ċ. Fl-10.15 am issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali.

Tuesday, July 23, 2019
Festa ta’ Santa Briġida – reliġjuża u Patruna tal-Ewropa. Santa Brigida twieldet fl-Isvezja fl-1303; iżżewġet żagħżugħa u kellha żwieġ hieni li fih twieldu u trabbew tmint itfal, fosthom Santa Katerina tal-Isvezja. Daħlet terzjarja franġiskana u meta romlot ingħatat għal ħajja aktar axxetika. Imbagħad waqqfet Ordni reliġjuż. Kienet eżempju ta’ virtujiet kbar għal kulħadd u kellha rivelazzjonijiet mistiċi. Ħadmet biex il-Papa jerġa’ jmur lura f’Ruma minn Avignon. Wara pellegrinaġġ fl-Art Imqaddsa reġgħet lura Ruma, fejn mietet fl- 1373. Il-Papa San Ġwann Pawlu II ħatarha patruna tal-Ewropa fl-1999.

Thursday, July 25, 2019
Festa ta’ San Ġakbu Appostlu.

Friday, July 26, 2019
Tifkira ta’ San Ġwakkin u Sant’Anna il-ġenituri ta’ Ommna Marija Ssma.

Sunday, July 28, 2019
Is-17 il-Ħadd Matul is-Sena Ċ.

Wednesday, July 31, 2019
Tifkira ta’ Sant’Injazju ta’ Loyola, fundatur tal-Ġiżwiti.


 

Full Length Immaculate

Ħinijiet tal-Uffiċċju


It-Tlieta

10.30 am - 11.30 am

Il-Ħamis

5.30 pm - 7.00 pm

 

 

Kuntatt Magħna

Uffiċċju Parrokkjali
 Triq il-Gendus - Bormla
 
 Tel:  21 828 413
Mob: 79 828 413

 Fax: 2180 0002

 email: arċipriet

 

 

 

Channel Uffiċċjali fuq YouTube

View / Sign Guestbook

Today is 27 June 2019

Flimkien

Flimkien

Il-Qaddis tal-Ġurnata

 

 

 
 

 

 

         

Paġna fuq Facebook tal-Magazine Flimkien Pagna fuq Facebook  

© 2019 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com