Untitled Document
Top Banner
 home articles directory  photo galleries archives pastoral programe
Arkivji tal-Parroċċa - Avvenimenti

Event Name

Event Date

Il-11 il-Ħadd ta’ Matul is-Sena B.

17-06-2018

Tifkira ta’ Sant’Antnin ta’ Padova, presbiteru u duttur tal-Knisja.

13-06-2018

Festa ta’ San Barnaba Appostlu. San Barnaba twieled f’Ċipru u kien wieħed mill-ewwel insara ta’ Ġerusalemm. Ipprietka f’Antjokja, ingħaqad mal-appostlu San Pawl, u ssieħeb miegħu fl-ewwel vjaġġ missju

11-06-2018

L-10 Ħadd ta’ Matul is-Sena B.

10-06-2018

Tifkira tal-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija.

09-06-2018

Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù.

08-06-2018

Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu – Corpus.

03-06-2018

Tifkira ta’ San Ġustinu Isqof u Martri. L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Wara l-quddiesa tas-6.00 pm isir ftit ħin ta’ adorazzjoni u tingħata l-Barka Sagramentali.

01-06-2018

Tifkira taż-żjara ta’ Marija lil Eliżabetta. Illum il-Verġni Marija tmur għand il-qariba tagħha Eliżabetta, li fi xjuħitha nisslet iben, u sselmillha. Fil-laqgħa kollha ferħ bejn iż-żewġ ommijiet, is-

31-05-2018

Solennità tat-Trinità Qaddisa Sena B. 10.15 am quddiesa tal-Magħmudija.

27-05-2018

Laqgħa tal-grupp tal-koppji fid-Domus Sagra Familja.

25-05-2018

6.00 pm Quddiesa solenni tal-egħluq tal-Kwaranturi. Wara ssir il-purċissjoni ta’ Pentekoste bis-Sagrament Imqaddes. F’din il-purċissjoni jieħdu sehem it-tfal li jkunu għadhom kemm għamlu l-Ewwel Tqarb

22-05-2018

Għid il-Ħamsin – Pentekoste Sena B. Fid-9.15 issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina. Nitolbu għal dawn it-tfal u għall-ġenituri tagħhom biex jibqgħu midħla ta’ Ġesù Ewkaristija għal matul ħajjit

20-05-2018

Fis-7.30 pm laqgħa għall-koppji kollha fis-Sagra Familja. Huma mistiedna kemm il-koppji miżżewġa kif ukoll għarajjes jew li jgħixu flimkien.

18-05-2018

Ħarġa tal-Mother’s Day bla tombla.

16-05-2018

Festa ta’ San Mattija Appostlu.

14-05-2018

Is-7 Ħadd tal-Għid Sena B – Tlugħ il-Mulej fis-Sema – Lapsi u Jum l-Omm. Nirringrazzjaw lil Alla ta’ ommijietna ħajjin u mejtin u nitolbuh jieħu miegħu fis-sema lill-ommijiet mejta. Nitolbu wkoll biex

13-05-2018

9.30 am coffee-morning tal-Mother’s Day bit-tombla b’risq il-Knisja.

10-05-2018

Tifkira ta’ San Ġorġ Preca, saċerdot u fundatur tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija. San Ġorġ Preca ngħata b’ruħu u ġismu għat-tagħlim tal-Katekiżmu tat-tfal u ż-żgħażagħ. Nirringrazzjaw lil Alla li ta

09-05-2018

Is-6 Ħadd tal-Għid Sena B.

06-05-2018

Fis 6.00 pm quddiesa għal ruħ dawk li mietu matul April.

05-05-2018

Wara l-quddiesa tas-6.00 pm toħroġ il-purċissjoni bl-istatwa devota ta’ San Ġużepp.

04-05-2018

Festa tal-Appostli San Filippu u San Ġakbu.

03-05-2018

Festa ta’ San Atanasju, Isqof u Duttur tal-Knisja.

02-05-2018

Tifkira ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Niftakru llum u nitolbu għal tant persuni li jaqilgħu l-għixien tagħhom mix-xogħol ta’ jdejhom. Nitolbu lil Alla biex iqaddes ix-xogħol tagħna.

01-05-2018

Il-5 Ħadd tal-Għid Sena B. 10.15 am issir ċelebrazzjoni tal-Magħmudija.

29-04-2018

Fis-7.30 pm laqgħa tal-Grupp Koppji Żgħażagħ fid-Domus Sagra Familja.

27-04-2018

Fis-7.00 pm issir ir-ripetizzjoni tal-laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li jattendu d-duttrina.

26-04-2018

Festa ta’ San Mark Evanġelista.

25-04-2018

Ir-4 Ħadd tal-Għid Sena B u Jum il-Vokazzjonijiet. Nitolbu lil Alla llum isejjaħ żgħażagħ biex jimxu warajh bħala saċerdoti, patrijiet u sorijiet reliġjużi.

22-04-2018

Fis-7.30 pm laqgħa għall-koppji fid-Domus Sagra Familja. Wara nieħdu xi ħaġa flimkien.

20-04-2018

Coffee-morning bla tombla. Fis-6.00 pm issir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li jattendu d-duttrina.

19-04-2018

It-3 Ħadd tal-Għid Sena B.

15-04-2018

Coffee-morning bit-tombla.

12-04-2018

Solennita’ trasferita tat-Tħabbira tal-Mulej Ġesu’. Disa’ xhur qabel il-Milied, infakkru l-ġrajja meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Marija u nisslet fiha lil Ġesu’. Illum il-pjan ta’ Alla għas-salvazzjo

09-04-2018

It-2 Ħadd tal-Għid Sena B u Ħadd il-Ħniena Divina. Fl-4.00 pm issir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina u fil-5.00 pm il-quddiesa.

08-04-2018

Fis-6.00 pm quddiesa għal ruħ dawk li mietu matul Marzu.

07-04-2018

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Wara l-quddiesa tas-6.00 isssir adorazzjoni u tingħata l-Barka Sagramentali.

06-04-2018

Kull nhar ta’ Erbgħa issir laqgħa dwar il-Vanġelu tal-Ħadd. Tibda fis-6.45 pm fil-Knisja ta’ San Pawl.

04-04-2018

Jibda l-Kors ta’ Kana fis-7.15 pm fis-Sagra Familja.

03-04-2018

Illum tibda l-Ottava tal-Għid. Ikompli t-tberik tal-familji skond il-programm. (ara l-programm fil-Flimkien).

02-04-2018

L-Għid il-Kbir. Ħinijiet tal-quddies: 7.00 am, 8.00 am u 11.45 am. 9.30 am tibda l-purċissjoni bil-vara ta’ Kristu Rxoxt bis-sehem tal-Banda San Ġorġ. Fi Pjazza Sta. Margerita tingħata merħba lit-tu

01-04-2018

Sibt il-Għid. 6.00 pm jibda l-qrar fil-Knisja Parrokkjali. 8.00 pm Quddiesa tal-Vġili tal-Għid li fiha naraw l-Istorja tas-Salvazzjoni,jiġifieri dak li għamel Alla ma’ missirijietna u magħna. Tkun i

31-03-2018

Il-Ġimgħa l-Kbira - Jum l-Akbar Imħabba – Jum ta’ sawm u astinenza mill-ħelu u l-laħam. 7.00 am jibda l-qrar fil-Knisja Parrokkjali. 8.00am Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum fil-parroċċa.

30-03-2018

Ħamis ix-Xirka. Niċċelebraw it-twaqqif tas-Saċerdozju u tal-Ewkaristija. Fil-għodu fil-Knisja ma jsirx quddies. Is-saċerdoti bħal-lum jingħaqdu flimkien ma’ l-Arċisqof fil-Kon-Kattidral ta’ San Ġwann

29-03-2018

L-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa. Ġurnata Għawdex organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru. Fis-7.30 pm Lejla Funebri fil-każin tal-banda San Ġorġ. Fit-8.00pm Via Sagra Nazzjonali.

28-03-2018

It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa. Via Sagra organizzata għat-tfal tal-katekiżmu fil-parroċċa fil-5.00pm fejn jinġabar il-karus tal-imħabba.

26-03-2018

Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Fid-8.45 am jitbierek iż-żebbuġ fil-Kwartieri ta’ Verdala. Il-Purċissjoni tgħaddi minn Triq il-Kunċizzjoni, l-Inkurunazzjoni, il-Pellegrinaġġ għall-Knisja Parro

25-03-2018

Pageant imtella’ mill-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru.

24-03-2018

Festa tad-Duluri ta’ Ommna Marija Santissima. 9.15 am issir quddiesa għat-tfal tal-iskejjel ta’ St. Francis u tal-Gvern. 10.15 am quddiesa għat-tfal tal-Middle School. 11.15 am quddiesa għat-

23-03-2018

Coffee-morning b’risq ir-restawr tat-titular u d-dawl tal-faċċata tal-Knisja. Fis-6.30 pm ftuħ tal-Wirja artistika marbuta mal-Ġimgħa l-Kbira fid-Domus Piju IX.

22-03-2018

Via Sagra fi Triq San Ġorġ.

20-03-2018

Il-5 Ħadd tar-Randan Sena B. Fl-10.15 am issir quddiesa li fiha jingħata s-Sagrament tal-Magħmudija.

18-03-2018

Coffee morning bit-tombla b’risq ir-restawr tat-titular u d-dawl tal-faċċata tal-Knisja.

15-03-2018

Illum huwa r-4 anniversarju minn meta ġie elett il-Papa Franġisku. Xieraq li nitolbu għalih ħalli l-Mulej ikompli jgħinu jmexxi l-Knisja afdata f’idejh. Fis-6.30 pm issir laqgħa għand is-sorijiet ta’

13-03-2018

Ir-4 Ħadd tar-Randan Sena B. L-ewwel dehra tal-Madonna f’Lourdes u Jum il-Morda.

11-03-2018

Kull nhar ta’ Erbgħa fis-6.45 pm Laqgħa tal-Lectio Divina fil-Knisja ta’ San Pawl.

07-03-2018

6.00 pm quddiesa għal ruħ dawk kollha li mietu matul Frar.

03-03-2018

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Wara l-quddiesa tas-6.00 pm isir ftit ħin ta’ adorazzjoni u tingħata l-Barka Sagramentali.

02-03-2018

It-2 Ħadd tar-Randan Sena B. Fl-10.15 am issir quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija.

26-02-2018

Festa tal-Kattedra ta’ San Pietru. Din il-festa ilha ssir f’Ruma mis-seklu 4, bħala tifsira tal-għaqda universali tal-Knisja mwaqqfa fuq San Pietru.

22-02-2018

6.30 pm laqgħa ta’ preparazzjoni għall-Magħmudija fil-Knisja ta’ Santa Margerita.

20-02-2018

Solennità ta’ San Ġużepp, żewġ Marija. Fl-Iskrittura Mqaddsa lil San Gużepp narawh bħala żewġ il-Verġni Marija, ir-raġel ġust li Alla riedu jkun il-missier legali ta’ Ġesù, il-qaddej fidil u għaqli li

19-02-2018

L-1 Ħadd tar-Randan Sena B.

18-02-2018

Ħarġa organizzata mill-parroċċa

15-02-2018

L-Erbgħa tar-Rmied -- Ras ir-Randan. Illum nagħtu bidu għar-Randan Imqaddes. Illum hija ġurnata ta’ sawm (għal dawk bejn 18 u 59 sena) u astinenza (għal dawk minn 14-il sena ‘l fuq) b’obbligu gravi

14-02-2018

Is-6 Ħadd ta’ Matul is-Sena B. L-ewwel dehra tal-Madonna f’Lourdes u Jum il-Morda.

11-02-2018

Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl – Patrun ta’ Malta. Peress li hija Festa kkmandata l-ħinijiet tal-quddies kemm ta’ lejliet kif ukoll illum, ikunu bħall-weekend.

10-02-2018

Kull nhar ta’ Tlieta fis-6.45 pm fil-Knisja ta’ San Pawl jiltaqa’ Grupp ta’ talb għall-koppji miżżewġa.

06-02-2018

Festa ta’ Sant’Agata – Verġni u Martri u Patruna ta’ Malta.

05-02-2018

Il-5 Ħadd ta’ Matul is-Sena B.

04-02-2018

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej - il-Kandlora. Niftakru meta l-ġenituri ta’ Ġesù ppreżentawh fit-tempju 40 ġurnata wara t-twelid tiegħu u deher bħala dawl għall-ġnus u glorja tal-poplu tiegħu Iżrae

02-02-2018

Tifkira ta’ San Ġwann Bosco.

31-01-2018

Ir-4 Ħadd Matul is-Sena B. Fl-10.15 am issir il-quddiesa li fiha jingħata s-Sagrament tal-Magħmudija.

28-01-2018

7.30 pm laqgħa tal-grupp tal-koppji żgħar.

26-01-2018

Festa tal-Konverżjoni ta’ Missierna San Pawl. Illum ukoll jintemm l-ottavarju ta’ talb għall-għaqda bejn l-insara.

25-01-2018

6.30 pm laqgħa ta’ preparazzjoni għall-Magħmudija fil-Knisja ta’ Santa Margerita.

23-01-2018

Illum hija it-Tifkira ta’ San Publiju, Prinċep ta’ Malta.

22-01-2018

It-3 Ħadd Matul is-Sena B.

21-01-2018

Illum jibda l-ottavarju ta’ talb għall-għaqda tal-Insara. Matul dawn it-tmint ijiem li ġejjin, sal-25 ta’ Jannar, isir talb speċjali biex aħna l-insara kollha, Kattoliċi, Ortodossi u Protestanti, li n

18-01-2018

It-2 Ħadd ta’ Matul is-Sena B. Fid-9.30 am fid-Domus Sagra Familja, it-2 laqgħa ta’ preparazzjoni għall-għarajjes li se jiżżewġu matul din is-sena.

14-01-2018

Fis-7.15 pm fiċ-Ċentru Sagra Familja issir laqgħa għall-koppji kollha.

12-01-2018

Solennità tal-Magħmudija tal-Mulej Sena B. Il-Knisja tħeġġiġna niftakru li aħna lkoll tgħammidna u sirna ħolqien ġdid. Nitolbu lil Alla llum sabiex iġedded fina l-grazzja tal-Magħmudija.

08-01-2018

Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Illum mistednin nissieħbu mal-Maġi sabiex aħna wkoll noffru lil Ġesù r-rigali tagħna u nħalluh ikun id-dawl tagħna matul ħajjitna. Fid-9.30 am fid-Domus Sagra Familj

07-01-2018

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Wara l-quddiesa tas-6.00 pm isir ftit waqt ta’ adorazzjoni u tingħata l-Barka Sagramentali.

05-01-2018

L-ewwel jum tas-sena l-ġdida. Jum il-Paċi u Solennità ta’ Marija Omm Alla. Bit-tnissil u t-twelid ta’ binha Ġesù, Marija saret Omm Alla. Nitolbu lil Alla, bl-interċessjoni ta’ Marija biex ikun magħna

01-01-2018

L-aħħar tas-sena. Fil-Knisja Parrokkjali wara nofsinhar, ikollna l-quddiesa tas-6.00 pm. Fil-quddiesa tas-6.00 pm wara t-tqarbin jitkanta t-Te Deum bħala ringrazzjament lil Alla ta’ dak kollu li għam

31-12-2017

Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesu’, Marija u Ġużeppi. Il-quddiesa tal-5.00 pm tkun speċjali għall-koppji miżżewġa li għalqu l-anniversarju ta’ 25, 30, 35, 40, 45, 50 jew aktar miżżewġin. Min jixtieq ikollu

31-12-2017

Festa tat-Tfal Qaddisin Innoċenti Martri.

28-12-2017

Festa ta’ San Ġwann Appostlu.

27-12-2017

Festa ta’ San Stiefnu - l-ewwel martri. Tibda wkoll l-ottava tal-Milied.

26-12-2017

Solennita' tat-Twelid ta' Sidna Ġesu' Kristu - il-Milied. Il-ħinijiet tal-quddies tal-lum ikunu bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.

25-12-2017

Ir-4 Ħadd Tal-Avvent tas-Sena B u Lejlet il-Milied. Fil-Knisja Parrokkjali wara nofsinhar, kollna l-quddiesa fis-6.00 pm. Fil-Knisja ta’ San Pawl ikun hemm quddiesa fil-5.30 pm. Fil-10.45 pm fil-Kni

24-12-2017

It-3 Ħadd tal-Avvent tas-Sena B. Fl-10.15 am quddiesa li fiha jingħata s-Sagrament tal-Magħmudija.

17-12-2017

Illum hija l-ewwel ġurnata tan-Novena tal-Milied.

16-12-2017

Tifkira ta’ San Ġwann tas-Salib.

14-12-2017

Santa Lucija V. M. Nitolbu wkoll illum għal pajjiżna f’din il-Festa Pubblika biex ngħixu flimkien fil-paċi u t-tolleranza.

13-12-2017

It-2 Ħadd tal-Avvent Sena B.

10-12-2017

Il-Ġimgħa 8 ta’ Diċembru – Jum il-Festa Fis-6.00am Quddiesa minn Patri Jose’ Debono OCD. Fis-7.00am Quddiesa minn Dun Stephen Attard. Fit-8.00am Quddiesa mill-Kan. Dun Robin Camilleri Arċipriet tal

08-12-2017

Jum id-Djakonija. Fis-5.45am Quddiesa kantata tan-novena mill-Kan. Onor. u ex-Arcipriet Dun Joe Mifsud. Fis-6.00pm Quddiesa immexxija mill-Kan. Onor. Dun Ruben Vella. Mistiedna b’mod speċjali dawk

06-12-2017

Jum l-għaqdiet soċjali flimkien mal-Kunsill Lokali. Fis-5.45am Quddiesa kantata tan-novena mill-Kan. Onor. u ex-Arċipriet Dun Rueben Micallef. Fid-9.15am Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-iskola Prim

05-12-2017

Jum il-Vokazzjonijiet. Fis-5.45am Quddiesa kantata tan-novena mill-Provinċjal Patri Juan Debono OCD. Fid-9.30am Quddiesa bis-sehem tal-istudenti tal-iskola Sekondarja Kulleġġ Santa Margerita, minn

04-12-2017

Jum it-Tfal u Jum it-Tifkira ta’ l-Inkurunazzjoni. Fis-7.00am Quddiesa kantata tan-novena mill-Kan. Onor. Dun Evan Caruana. Il-“First Cospicua Scout Group” u l-“Girl Guides” imexxu Church Parade għ

03-12-2017

Jum il-Familja – Il-Ħmistax il-Sibt tal-Kunċizzjoni. Fis-7.00am Quddiesa kantata tan-novena mill-Kan. Kantur Dun Joe Abela. Fis-6.00pm Quddiesa għall-koppji li kellhom tarbija matul din is-sena u wa

02-12-2017

Jum il-Bormliżi residenti barra mill-Parroċċa. Fil-5.45am Quddiesa kantata tan-novena mill-Kan. Onor. Dun Emmanuel Schembri. Fis-6.30pm Quddiesa li fiha huma mistiedna speċjali l-Bormliżi residenti

01-12-2017

Jum il-Morda u l-Anzjani u Jum iż-Żgħażagħ u l-Adolexxenti. Fis-5.45am Quddiesa kantata tan-novena mill-Kan. Dekan Dun Jesmond Manicaro. Fid-9.30am Quddiesa għall-morda u għall-anzjani organizzata

30-11-2017

5.45 am issir il-quddiesa li fiha jingaħata bidu lin-Novena li twassalna bi preparazzjoni sal-Festa. In-Novena din is-sena se ssir minn P. Hayden Williams. 6.00 pm issir il-quddiesa tas-Salve kuljum

29-11-2017

Jum l-Operaturi Pastorali u l-Voluntiera tal-Parroċċa. Fil-5.15am Matul in-Novena kollha nofs siegħa qabel il-quddiesa tingħad it-talba tar-Rużarju. Fis-5.45am Quddiesa kantata tan-novena mill-Arċip

29-11-2017

Nibdew niċċelebraw il-Festa ta’ Marija Immakulata bil-ħruġ tal-vara min-niċċa. Il-quddiesa tas-6.00 pm tkun immexxija minn Mons. Arċisqof u wara ssir iċ-ċelebrazzjoni tal-ħruġ tal-vara fil-Knisja. Ara

28-11-2017

Ħruġ l-Istatwa ta’ Marija Immakulata Kunċizzjoni min-niċċa u l-Ewwel Salve. F’12.00pm il-qniepen tal-parroċċa jħabbru l-bidu tan-novena. Fis-6.00pm Quddiesa kantata bl-omelija minn Mons. Arċisqof Ch

28-11-2017

Solennità ta’ Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu Sena A. Fl-10.15 am issir quddiesa li fiha jingħata s-Sagrament tal-Magħmudija

26-11-2017

Tifkira tal-Preżentazzjoni tal-Madonna fit-Tempju.

20-11-2017

It-33 Ħadd Matul is-Sena A. Jum Bormla - Flimkien mal-Kunsill Lokali u l-kommunita’ kollha ta’ Bormla infakkru jum il-Belt tagħna u naħsbu fuq kif nistgħu intejjbu lil Bormla.

19-11-2017

Tibda l-Vista Pastorali li Mons. Arċisqof se jmexxi fil-parroċċa tagħna. Il-Vista ddum sat-Tlieta 21 ta’ Nivembru.

18-11-2017

It-32 Ħadd Matul tas-Sena A.

12-11-2017

Festa ta’ San Martin Isqof ta’ Tours.

11-11-2017

Tifkira ta’ San Iljun il-Kbir – Papa u Duttur tal-Knisja.

10-11-2017

Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran. Infakkru llum il-ġurnata li fiha l-Bażilika ta’ San Ġwann tal-Lateran, f’Ruma ġiet iddedikata lil Alla. Din il-Bażilika hija l-Kattidral ta’ Ruma fejn is-suċċess

09-11-2017

6.00 pm Quddiesa għal ruħ il-Fratelli tal-Kurċifiss mejtin.

07-11-2017

6.00 pm Quddiesa għal ruħ il-Fratelli tar-Rużarju mejtin.

06-11-2017

Il-31 Ħadd Matul is-Sena A. 5.00 pm Quddiesa għal ruħ il-Fratelli ta’ San Ġużepp mejtin.

05-11-2017

6.00 pm Quddiesa għal ruħ il-Fratelli tal-Kunċizzjoni mejtin.

04-11-2017

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. 6.00 pm Quddiesa għal-ruħ is-saċerdoti mejtin. Wara l-quddiesa tas-6.00 pm issir l-adorazzjoni u l-Barka Sagramentali.

03-11-2017

L-Għid tal-Imwiet. Niftakru llum f’ħutna, qrabatna u benefatturi tagħna li mietu qabilna. Nitolbu lil Ġesù jeħodhom miegħu fis-sema. Il-quddies fil-Knisja Parrokkjali ikun fis-6.45, 7.15, 8.00 u 8.

02-11-2017

Solennità tal-Qaddisin kollha. Quddies bħal fost il-ġimgħa.

01-11-2017

It-30 Ħadd Matul is-Sena A.

29-10-2017

Festa ta’ San Xmun u San Guda - Appostli. I-10 Sibt tal-Kunċizzjoni – L-imħabba ta’ Alla u l-imħabba tal-Proxxmu.

28-10-2017

Id-29 Ħadd Matul is-Sena A u l-Ġurnata Missjunarja. Nitolbu għall-Missjoni u l-missjunarji u nagħtu d-donazzjonijiet tagħna għat-tixrid tal-Kelma t’Alla lill- popli fil-bżonn. .

22-10-2017

Id-9 Sibt tal-Kunċizzjoni – In-Nisrani u s-Setgħa Civili.

21-10-2017

Coffee-morning mingħajr tombla b’risq il-parroċċa.

19-10-2017

Festa ta’ San Luqa Evanġelista.

18-10-2017

It-28 Ħadd Matul is-Sena A.Tifkira ta’ Santa Tereża ta’ Avila, verġni u duttur tal-Knisja. Nitolbu llum għaż-żewġ kommunitajiet Tereżjani fil-parroċċa tagħna – patrijiet u sorijiet tal-klawsura. Nit

15-10-2017

It-8 Sibt tal-Kunċizzjoni – L-Ikla tat-Tieġ – il-Knisja.

14-10-2017

Coffee-morning bit-tombla b’risq il-parroċċa.

12-10-2017

Is-27 Ħadd Matul is-Sena A. Waqt il-quddiesa tas-7.00 am l-Arċipriet jagħtui l-mandat uffiċċjali lill- Missjunarji Franġiskani li se jwettqu żjajjar fil-familji in-naħa ta’ Fuq San Pawl.

08-10-2017

Tifkira tal-Madonna tar-Rużarju. Ningħaqdu llum ma’ Ommna Marija Santissima u ma’ binha Ġesù’ u nikkontemplaw il-ħajja tagħhom flimkien bil- Ferħ, Tbatija u Glorja fid-Dawl tas-Saltna t’Alla. Is-7

07-10-2017

Tifkira ta’ Santa Marija Fawstina Kowalska – Appostlu tal-Ħniena Divina. L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fis-6.00 pm quddiesa u wara purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju. Waqt il-purċissjoni ni

06-10-2017

Tifkira ta’ San Franġisk t’Assisi

05-10-2017

Tifkira tal-Anġli Kustodji Mqaddsa. L-ewwel u qabel kollox l-anġli huma msejħin biex jikkontemplaw il-wiċċ ta’ Alla fis-sebħ kollu tiegħu. Huma wkoll mibgħuta mill-Mulej biex jakkumpanjaw u jgħinu li

04-10-2017

Is-26 Ħadd Matul is-Sena A.

01-10-2017

Tifkira ta’ San Ġlormu. Is-6 Sibt tal-Kunċizzjoni – Niddeċiedu fil-kuxjena.

30-09-2017

Festa tal-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel. Nitolbu llum lill-Arkanġli Mqaddsa biex jiddefenduna u jħarsuna fit-triq tagħna lejn Missierna tas-Sema. Huma jinsabu dejjem quddiem il-Mulej jagħ

29-09-2017

Tifkira ta’ San Vinċenz de Paule.

27-09-2017

Il-25 Ħadd Matul is-Sena A. Fl-10.15 am issir quddiesa li fiha jingħata s-Sagrament tal-Magħmudija.

24-09-2017

Tifkira ta’ San Piju ta’ Pietralcina. Il-5 Sibt tal-Kunċizzjoni – It-tjieba u l-ġenerożità ta’ Alla.

23-09-2017

Festa ta’ San Mattew Appostlu.

21-09-2017

L-24 Ħadd Matul is-Sena A.

17-09-2017

Ir-4 Sibt tal-Kunċizzjoni – Naħfru dejjem u lil kulħadd.

16-09-2017

Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. Marija Addolorata, f’riġlejn is-salib ta’ Ġesù’, marbuta b’mod l-aktar qawwi mal-passjoni ta’ binha Ġesù’, tidher bħala Eva l-ġdida, biex kif bid-diżubbid

15-09-2017

Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Bħala nsara għandna niftaħru bis-salib ta’ Ġesù’ għax fih biss hija s-saħħa, l-ħajja u l-qawmien tagħna. Kien bis-salib ta’ Ġesù’ li ġejna salvati u meħlusa

14-09-2017

It-23 Ħadd Matul is-Sena A.

10-09-2017

It-3 Sibt tal-Kunċizzjoni – Nikkoreġu lil xulxin.

09-09-2017

Festa tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. Disa’ xhur wara li Marija kienet imnissla bla dnub fil-ġuf ta’ Sant’Anna, hija twieldet fir-raħal fqajjar ta’ Nazzaret. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal n

08-09-2017

It-22 Ħadd Matul is-Sena A.

03-09-2017

It-2 Sibt tal-Kunċizzjoni – Fit-triq tas-salib.

02-09-2017

L-ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Wara l-quddiesa tas-6.00 pm isir ftit ħin ta’ adorazzjoni u tingħata l-Barka Sagramentali.

01-09-2017

Tifkira tal-Martirju ta’ San Ġwann Battista.

29-08-2017

Il-21 Ħadd Matul is-Sena A. Fl-10.15 am issir il-quddiesa li fiha tkun iċċelebrata l-Magħmudija.

27-08-2017

Festa ta’ San Bartilmew Appostlu.

24-08-2017

Tifkira tal-Verġni Marija Reġina. Wara li ġiet imtellgħa fis-sema, Marija ġiet inkurunata Reġina tas-sema u tal-art.

22-08-2017

L-20 Ħadd Matul is-Sena A.

20-08-2017

Solennità tat-Tlugħ ta’ Marija fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Il-Mulej ried li Marija,Omm Alla, tkun meħlusa minn kull tebgħa ta’ dnub sa mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha u li meta ttemm il-ħajja tag

15-08-2017

Id-19 il-Ħadd Matul is-Sena A.

13-08-2017

Tifkira ta’ Santa Kjara. Flimkien u bħal San Franġisk ħaddnet il-faqar.

11-08-2017

Tifkira ta’ San Lawrenz – Djaknu u Martri.

10-08-2017

Festa ta’ Santa Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein) – Patruna tal-Ewropa. Qatluha f’Auschwitz fl-1942 bil-gass.

09-08-2017

Tifkira ta’ San Duminku – Fundatur tal-Ordni Dumnikan.

08-08-2017

Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Nitilgħu flimkien ma’ Pietru, Ġakbu u Ġwanni fuq l-għolja tat-Tabor biex ikollna ħjiel tas-sebħ li hemm imħejji għalina fis-sema. Dan nilħquh billi nisimgħu mill-

06-08-2017

Tifkira tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ Santa Marija Maggiore f’Ruma.

05-08-2017

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar u t-Tifkira ta’ San Ġwann Marija Vianney (il-Kurat t’Ars) Patrun tal-kappillani. Nitolbu għall-kappillani kollha kemm f’Malta kif ukoll madwar id-dinja, biex l-Ispirtu s-Santu

04-08-2017

Tifkira ta’ San Alfons Marija de’ Liguori, isqof u duttur tal-knisja. Min nofsinhar tal-lum sa nofsillejl ta’ għada tista’ tintrebaħ l-Indulġenza tal-Porzjunkola bi żjara f’xi knisja parrokkjali jew f

01-08-2017

Tifkira ta’ Sant’Injazju ta’ Loyola, fundatur tal-Ġiżwiti.

31-07-2017

Is-17 il-Ħadd Matul is-Sena A. Fl-10.15 am issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali.

30-07-2017

Tifkira ta’ Santa Marta

29-07-2017

Tifkira ta’ San Ġwakkin u Sant’Anna il-ġenituri ta’ Ommna Marija Ssma

26-07-2017

Festa ta’ San Ġakbu Appostlu. Fis-6.30 pm laqgħa ta’ preparazzjoni għall-Magħmudija għand is-sorijiet ta’ Santa Tereża.

25-07-2017

Is-16 il-Ħadd Matul is-Sena A.

23-07-2017

Festa ta’ Santa Marija Madalena.

22-07-2017

Coffee-morning b’risq il-Knisja

20-07-2017

Il-15 il-Ħadd Matul is-Sena A.

16-07-2017

Tifkira ta’ San Bonaventura.

15-07-2017

Coffee-morning b’risq il-Knisja.

13-07-2017

Festa ta’ San Benedittu, abbati u patrun tal-Ewropa.

11-07-2017

L-14 il-Ħadd Matul is-Sena A.

09-07-2017

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Wara l-quddiesa tas-6.00 pm isir ftit ħin ta’ adorazzjoni u tingħata l-Barka Sagramentali.

07-07-2017

Tifkira tal-Beatu Nazju Falzon. Din is-sena jaħbat il-mitejn sena mit-twelid tiegħu. Jibqa’ magħruf l-aktar għall-missjoni kateketika tiegħu mas-suldati u l-baħrin Ingliżi. Fil-quddiesa tas-6.00 pm

01-07-2017

Solennità tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl – l-Imnarja.

29-06-2017

It-12 il-Ħadd ta’ Matul is-Sena A. 5.00 pm Wara l-quddiesa issir il-purċissjoni bħala egħluq tal-Kwaranturi. Huma mitlubin li jieħdu sehem it-tfal li jkunu għamlu l-Ewwel Tqarbina flimkien mal-ġeni

25-06-2017

Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. San Ġwann Battista, prekursur tal-Mulej, sa minn ġuf ommu imtela bl-Ispirtu s-Santu, u qabeż bil-ferħ għall-miġja tas-salvazzjoni. Fih tant dehret il-grazz

24-06-2017

Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù. Wara l-quddiesa tat-8.30 am jibdew il-Kwaranturi. Kuljum, qabel il-quddiesa tas-6.00 pm tingħata l-Barka Sagramentali. Jibqgħu sejrin sal-Ħadd 25 ta’ Ġunju.

23-06-2017

Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu – Corpus. Illum jitfakkar ukoll Jum il-Missier. Nitolbu kemm għall-missirijiet li għadhom ħajjin kif ukoll niftakru f’missirijietna li mietu.

18-06-2017

Tifkira ta’ Sant’Antnin ta’ Padova.

13-06-2017

Solennità tat-Trinita’ Qaddisa. Permezz tal-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli Ġesu għarrafna li Alla tagħna huwa Trinita’, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Lilu Glorja għal dejjem ta’ de

11-06-2017

Solennità ta’ Għid il-Ħamsin – Pentekoste. Nitolbu lil Ġesù iqajjem fina l-Ispirtu s-Santu biex iġedded il-wiċċ tal-art.

04-06-2017

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Wara l-quddiesa tas-6.00 pm isir ftit ħin ta’ adorazzjoni u tingħata l-Barka Sagramentali.

02-06-2017

Tifkira ta’ San Ġustinu Isqof u Martri. 9.30 am laqgħa tal-Grupp Wonder Woman għan-nisa fis-Sagra Familja.

01-06-2017

Tifkira taż-żjara ta’ Marija lil Eliżabetta. Illum il-Verġni Marija tmur għand il- qariba tagħha Eliżabetta, li fi xjuħitha nisslet iben, u sselmilha. Fil-laqgħa kollha ferħ bejn iż-żewġ ommijiet, is-

31-05-2017

Solennità ta’ Tlugħ il-Mulej Ġesù fis-Sema Sena A – Lapsi. 10.15 am quddiesa tal-Magħmudija.

28-05-2017

Laqgħa tal-grupp tal-koppji fid-Domus Sagra Familja.

26-05-2017

9.30 am coffee-morning b’risq il-Knisja.

25-05-2017

6.30 pm Laqgħa ta’ preparazzjoni għall-Magħmudija għand is-Sorijiet ta’ Santa Margerita.

23-05-2017

Is-6 Ħadd Sena A. Fid-9.30 am fiċ-Ċentru ssir l-ewwel laqgħa għall-għarajjes li se jiżżewġu bejn Settembru 2016 u Frar 2017. It-tieni laqgħa ssir il-Ħadd 5 ta’ Ġunju.

21-05-2017

9.30 am laqgħa tal-Grupp Wonder Woman għan-nisa fis-Sagra Familja.

18-05-2017

Il-5 Ħadd tal-Għid Sena A u Jum l-omm. Nirringrazzjaw lil Alla ta’ ommijietna ħajjin u mejtin u nitolbuh jieħu miegħu fis-sema lill-ommijiet mejta. Nitolbu wkoll biex l-ommijiet jgħixu sew il-vokazzjo

14-05-2017

L-ewwel dehra tal-Madonna ġewwa Fatima.

13-05-2017

9.30 am coffee-morning b’riżq il-Knisja. 9.30 am laqgħa tal-Grupp Wonder Woman għan-nisa fis-Sagra Familja.

11-05-2017

Tifkira ta’ San Ġorġ Preca, saċerdot u fundatur tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija. San Ġorġ Preca ingħata b’ruħu u ġismu għat-tagħlim tal- Katekiżmu tat-tfal u ż-żgħażagħ. Nirringrazzjaw lil Alla li

09-05-2017

Ir-4 Ħadd tal-Għid Sena A u Jum il-Vokazzjonijiet. Nitolbu lil Alla llum isejjaħ żgħażagħ biex jimxu warajh bħala saċerdoti, patrijiet u sorijiet reliġjużi.

07-05-2017

6.00 pm quddiesa għal ruħ dawk li mietu matul April. Qabel il-quddiesa tingħad is-supplika tal-Madonna ta’ Pompej.

06-05-2017

9.30 am laqgħa tal-Grupp Wonder Woman għan-nisa fis-Sagra Familja. Wara l-quddiesa tas-6.00 pm toħroġ il-purċissjoni bl-istatwa devota ta’ San Ġużepp

04-05-2017

Festa tal Appostli San Filippu u San Ġakbu.

03-05-2017

Festa ta’ San Atanasju, Isqof u Duttur tal-Knisja.

02-05-2017

Tifkira ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Niftakru llum u nitolbu għal tant persuni li jaqilgħu l-għixien tagħhom mix-xogħol ta’ jdejhom. Nitolbu lil Alla biex iqaddes ix-xogħol tagħna.

01-05-2017

It-3 Ħadd tal-Għid Sena A. 10.15 am issir ċelebrazzjoni tal-Magħmudija.

30-04-2017

Festa ta’ Santa Katerina ta’ Siena – Verġni, Duttur tal-Knisja u Patruna tal-Ewropa.

29-04-2017

Festa ta’ San Mark Evanġelista.

25-04-2017

It-2 Ħadd tal-Għid Sena A u Ħadd il-Ħniena Divina. Fl-4.00 pm issir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina u fil-5.00 pm il-quddiesa.

23-04-2017

Illum tibda l-Ottava tal-Għid. Ikompli t-tberik tal-familji skont il-programm. (ara l-programm fil-Flimkien).

17-04-2017

L-Għid il-Kbir. Ħinijiet tal-quddies: 7.00 am, 8.00 am u 11.45 am. 9.15am tibda l-purċissjoni bil-vara ta’ Kristu Rxoxt bis-sehem tal-Banda San Ġorġ. Fi Pjazza Sta. Margerita tingħata merħba lit-

16-04-2017

Sibt il-Għid. 6.00 pm jibda l-qrar fil-Knisja Parrokkjali. 8.00 pm Quddiesa tal-Vġili tal-Għid li fiha naraw l-Istorja tas-Salvazzjoni, jiġifieri dak li għamel Alla ma’ missirijietna u magħna. Tkun

15-04-2017

Il-Ġimgħa l-Kbira - Jum l-Akbar Imħabba – Jum ta’ sawm u astinenza mill-ħelu u l-laħam. 7.00 am jibda l-qrar fil-Knisja Parrokkjali. 8.00am Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum fil-parroċċa.

14-04-2017

Ħamis ix-Xirka. Niċċelebraw it-twaqqif tas-Saċerdozju u tal-Ewkaristija. Fil-għodu fil-Knisja ma jsirx quddies. Is-saċerdoti bħal-lum jingħaqdu flimkien ma’ l-Arċisqof fil-Kon-Kattidral ta’ San Ġwann

13-04-2017

L-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa. Ġurnata Għawdex organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru. Fit-8.00pm Via Sagra Nazzjonali. 7.30 pm Lejla Funebri fil-każin tal-banda San Ġorġ.

12-04-2017

It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa. Via Sagra organizzata għat-tfal tal-katekiżmu fil-parroċċa fil-5.00pm fejn jinġabar il-karus tal-imħabba.

10-04-2017

Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. Fid-8.45 am jitbierek iż-żebbuġ fil-Kwartieri ta’ Verdala. Il-Purċissjoni tgħaddi minn Triq Hanover, Triq il-Pellegrinaġġ għall-Knisja Parrokkjali fejn issir qud

09-04-2017

Pageant imtella’ mill-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru.

08-04-2017

Festa tad-Duluri ta’ Ommna Marija Santissima. 9.15 am issir quddiesa għat-tfal tal-iskejjel primarji. 11.00 am quddiesa. 5.15 pm quddiesa bl-omelija u wara purċissjoni bl-istatwa tad-Duluri li tgħ

07-04-2017

Ftuħ tal-Wirja artistika marbuta mal-Ġimgħa l-Kbira fid-Domus Piju IX.

06-04-2017

Il-5 Ħadd tar-Randan Sena A.

02-04-2017

Nofs ta’ nhar irtir għall-membri kollha tal-Kor Tota Pulchra. Fil-għaxija ssir ikla Lhudija organizzata mill-Kummissjoni Żgħażagħ Kull nhar ta’ Ġimgħa matul ir-Randan issir taħdita għand is-sorijie

31-03-2017

5.00 pm Fil-MUSEUM tas-subien issir l-ewwel qrar għat-tfal kollha li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina.

27-03-2017

Ir-4 Ħadd tar-Randan Sena.Fl-10.15 am issir il-quddiesa bis-sagrament tal-Magħmudija.

26-03-2017

It-Tħabbira tal-Mulej (Il-Lunzjata) –Disa’ xhur qabel il-Milied, infakkru l-ġrajja meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Marija u nisslet fiha lil Ġesù. Illum il-pjan ta’ Alla għas-salvazzjoni tagħna beda j

25-03-2017

Fis-6.30 pm issir laqgħa fid-Domus Sagra Familja għall-ġenituri u l-parrini li jkunu se jgħammdu l-Ħadd ta’ wara.

21-03-2017

Solennità trasferita ta’ San Ġużepp, l-għarus tal-Verġni Marija. Fl-Iskrittura Mqaddsa lil San Gużepp narawh bħala l-għarus żewġ il-Verġni Marija, ir-raġel ġust li Alla riedu jkun il-missier legali ta

20-03-2017

It-3 Ħadd tar-Randan Sena A.

19-03-2017

Coffee-morning bil-quddiesa

16-03-2017

Fil-għodu jibdew tlett ijiem ta’ eżerċizzi għat-tfal li jattendu l-iskola Primarja tas-sorijiet Franġiskani u tal-primarja tal-Gvern. Il-Ġimgħa jkollhom quddiesa.

14-03-2017

llum huwa r-4 anniversarju minn meta ġie elett il-Papa Franġisku. Xieraq li nitolbu għalih ħalli l-Mulej ikompli jgħinu jmexxi l-Knisja afdata f’idejh.

13-03-2017

It-2 Ħadd tar-Randan Sena A.

12-03-2017

9.00 am Żjara fid-Dar San Vinċenz de Paule mill-membri tal-Kummissjoni Djakonija. Kulħadd jista’ jattendi imma avvżaw qabel. Kull nhar ta’ Erbgħa fis-6.45 pm Laqgħa tal-Lectio Divina fil-Knisja ta’

08-03-2017

Festa ta’ San Tumas Appostlu.

07-03-2017

L-1 Ħadd tar-Randan Sena A.

05-03-2017

6.00 pm quddiesa għal ruħ dawk kollha li mietu matul Frar.

04-03-2017

L-Erbgħa tar-Rmied - Ras ir-Randan. Illum nagħtu bidu għar-Randan Imqaddes. Illum hija ġurnata ta’ sawm (għal dawk bejn 18 u 59 sena) u astinenza (għal dawk minn 14-il sena ‘l fuq) b’obbligu gravi.

01-03-2017

6.45 pm laqgħa tal-Kummissjoni Kateketika.

27-02-2017

It-8 Ħadd ta’ Matul is-Sena A. Fl-10.15 am issir quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija.

26-02-2017

Tifkira tal-Beata Marija Adeodata Pisani.

25-02-2017

7.30 pm fid-Domus SF jiltaqa’ l-Grupp tal-Koppji żgħażagħ. Party tal-Karnival fiċ-Ċentru 19 ta’ Novembru.

24-02-2017

Festa tal-Kattedra ta’ San Pietru. Din il-festa ilha ssir f’Ruma mis-seklu 4, bħala tifsira tal-għaqda universali tal-Knisja mwaqqfa fuq San Pietru.

22-02-2017

6.30 pm laqgħa ta’ preparazzjoni għall-Magħmudija fid-Domus SF. 6.45 pm laqgħa tal-Kummissjoni Liturġija.

21-02-2017

Is-7 Ħadd ta’ Matul is-Sena A

19-02-2017

Ħarġa organizzata mill-parroċċa. Fis-6.45 pm laqgħa għall-ġenituri tat-tfal tal-ħames sena tal-katekiżmu.

16-02-2017

9.15 am quddiesa għat-tfal tal-iskola St. Francis fil-parroċċa.

15-02-2017

Festa ta’ San Ċirillu u San Metodju – Patruni tal-Ewropa.

14-02-2017

Is-6 Ħadd ta’ Matul is-Sena A. 9.15 am quddiesa għat-tfal tal-Katekiżmu.

12-02-2017

L-ewwel dehra tal-Madonna f’Lourdes u Jum il-Morda.

11-02-2017

Solennittà tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl – Patrun ta’ Malta. Peress li hija Festa Kmandata l-ħinijiet tal-quddies kemm ta’ lejliet kif ukoll illum, ikunu bħall-weekend.

10-02-2017

Coffee morning bit-tombla.

09-02-2017

9.15 am quddiesa għat-tfal tal-iskola primarja fl-iskola.

09-02-2017

Kull nhar ta’ Tlieta fis-6.45 pm fil-Knisja ta’ San Pawl jiltaqa’ Grupp ta’ talb għall-koppji miżżewġa.

07-02-2017

7.15 pm laqgħa tal-Kummissjoni Ċentru 19 ta’ Novembru.

06-02-2017

5.00 pm issir laqgħa tar-Randan fil-Knisja għat-tfal kollha li jattendu d-duttrina. Matul il-laqgħa jitqassam il-Karus ta’ Mħabba.

05-02-2017

Il-5 Ħadd ta’ Matul is-Sena A.Festa ta’ Sant’Agata – Verġni u Martri u Patruna ta’ Malta.

05-02-2017

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni fil-Knisja ta’ San Pawl.Wara l-quddiesa tas-6.00 pm adorazzjoni u Barka Sagramentali.

03-02-2017

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej - il-Kandlora. Niftakru meta l-ġenituri ta’ Ġesù ppreżentawh fit-tempju 40 ġurnata wara t-twelid tiegħu u deher bħala dawl għall-ġnus u glorja tal-poplu tiegħu Iżrae

02-02-2017

Fis-7.30 pm laqgħa tal-Kummissjoni Familja.

30-01-2017

Ir-4 Ħadd Matul is-Sena A. Fl-10.15 am issir il-quddiesa li fiha jingħata s-Sagrament tal-Magħmudija.

29-01-2017

7.30 pm laqgħa tal-grupp tal-koppji żgħar.

27-01-2017

Festa tal-Konverżjoni ta’ Missierna San Pawl. Illum ukoll jintemm l-ottavarju ta’ talb għall-għaqda bejn l-insara.

25-01-2017

6.30 pm Laqgħa ta’ preparazzjoni għall-Magħmudija.

24-01-2017

6.45 pm laqgħa tal-Kummissjoni Kateketika.

23-01-2017

It-3 Ħadd Matul is-Sena A. Illum hija wkoll it-Tifkira ta’ San Publiju, Prinċep ta’ Malta. It-2 laqgħa ta’ preparazzjoni għall-għarajjes.

22-01-2017

Illum jibda l-ottavarju ta’ talb għall-għaqda tal-Insara. Matul dawn it-tmint ijiem li ġejjin, sal-25 ta’ Jannar, isir talb speċjali biex aħna l-insara kollha, Kattoliċi, Ortodossi u Protestanti, li n

18-01-2017

7.30 pm laqgħa tal-Kumitat tad-Domus Piju IX.

17-01-2017

It-2 Ħadd ta’ Matul is-Sena A. L-ewwel laqgħa ta’ preparazzjoni għall-għarajjes.

15-01-2017

9.15 am. quddiesa għall-istudenti tal-iskola St. Francis.

13-01-2017

9.15 am quddiesa għat-tfal tal-iskola primarja.

11-01-2017

Solennita’ tal-Magħmudija tal-Mulej Sena A. Il-Knisja tħeġġiġna niftakru li aħna lkoll tgħammidna u sirna ħolqien ġdid. Nitolbu lil Alla llum sabiex iġedded fina l-grazzja tal-Magħmudija.

09-01-2017

Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej. Illum mistednin nissieħbu mal-Maġi sabiex aħna wkoll noffru lil Ġesu’ r-rigali tagħna u nħalluh ikun id-dawl tagħna matul ħajjitna.

08-01-2017

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar.

06-01-2017

7.30 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentru 19 ta’ Novembru 1944.

05-01-2017

L-ewwel jum tas-sena l-ġdida. Jum il-Paċi u Solennita’ ta’ Marija Omm Alla. Bit-tnissil u t-twelid ta’ binha Ġesu’, Marija saret Omm Alla. Nitolbu lil Alla, bl-interċessjoni ta’ Marija biex ikun magħn

01-01-2017

L-Aħħar tas-sena. Quddiesa ta’ ringrazzjament lil Alla għas-sena li għaddiet fis-6.00pm. Attività organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru, aktar dettalji jingħataw il’quddiem.

31-12-2016

Jum il-Familja Mqaddsa.

30-12-2016

Solennità tat-twelid ta’ Ġesù Bambin. Ħinijiet tal-quddies bħal tal-Ħadd. Miss. A/87. Quddiesa organizzata mis-Sorijiet ta’ Mt. Tereża fiċ-Ċentru Sagra Familja.F’nofsinhar se ssir ikla tal-Milied għ

25-12-2016

Lejliet il-Milied. Fil-11.00pm il-Knisja Parrokkjali jibda il-programm li jinkludi l-kant tal-Milied, pageant imtellà miż-żgħażagħ u l-priedka tat-tifel. F’nofs il-lejl tibda iċ-ċelebrazzjoni ta

24-12-2016

Organizzata id-Dimostrazzjoni tal-Bambin. Tluq fis-6.00pm miċ-Ċentru Sagra Familja li tgħaddi minn Triq Wiġi Rosato,Qasam Residwali, Wesgħa l-Knisja tan-Natività, Triq il-Pellegrinaġġ, Triq l-Oratorju

22-12-2016

Ir-4 Ħadd tal-Avvent. Miss A/79 Issir il-quddiesa bil-Magħmudijiet il-parroċċa fl-10.15am Quddiesa tan-Novena għat-tfal fid-9.15am. Organizzat riċeviment għat-tfal li jattendu d-Dopo Scuola tas-S

18-12-2016

Organizzata serata ta’premjazzjoni fil-Mużew tas-subien fis-7.00pm. Quddiesa l-iskola tas-St.Francis tal-PTA, fis-7.15pm.

17-12-2016

Quddiesa organizzata fid-9.15am għand is-sorijiet tal-Karità.

16-12-2016

Tibda n-Novena tal-Milied, fil-quddiesa tas-6.00pm il-parroċċa. Ħarġa organizzata mill-parroċċa. Riċeviment organizzat għat-tfal tad-Duttrina fiċ-Ċentru Sagra Familja.

15-12-2016

Laqgħa ta’ preparazzjoni tal-Magħmudija, fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

14-12-2016

It-3 Ħadd tal-Avvent. Miss A/68

11-12-2016

Il-quddiesa tas-6.00pm tkun għal dawk kollha li mietu matul ix-xahar ta’ Novembru.

10-12-2016

Jum il-Festa Fis-6.00am Quddiesa minn Patri Martin Borg O.C.D. Fis-7.00am Quddiesa minn Patri Juan Debono O.C.D., Pirjol tal-kunvent ta’ Santa Tereża, Bormla Fit-8.00am Quddiesa minn Dun Ronnie Zam

08-12-2016

– Lejliet il-Festa Fis-7.00am Quddiesa kantata u konċelebrata fl-okkażjoni tal-għeluq in-novena, animata bil-kant tat-Te Deum u l-Antifona. Imexxi l-Kan. Dek. Dun Jesmond Manicaro f’għeluq i

07-12-2016

Jum id-Devozjoni Marjana, mistiedna b’mod speċjali dawk kollha li jisimhom għall-Madonna Fis-5.45am Quddiesa kantata tan-novena mill-Kan. Prep. Dun Reuben Vella. Fis-6.00pm Quddiesa immexija mill-Pr

06-12-2016

Jum it-Tfal Fis-5.45am Quddiesa kantata tan-novena mill-Kan. Dek. Jesmond Manicaro. Fid-9.15am Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-iskola Primarja Marija Immakulata. Fl-10.15am Quddiesa bis-sehem tal-

05-12-2016

Laqgħa ta’ preparazzjoni tal-Magħmudija, fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

04-12-2016

Jum it-Tifkira ta’ l-Inkurunazzjoni Fis-7.00am Quddiesa kantata tan-novena mill-Kan. Kant. Dun Joe Abela. Fid-9.00am Il-“First Cospicua Scout Group” u l-“Girl Guides” imexxu Church Parade għall-Par

04-12-2016

Jum il-Familja – Il-Ħmistax il-Sibt tal-Kunċizzjoni Fis-7.00am Quddiesa kantata tan-novena mill-Kan. Też. Dun Ġużepp Żammit. Fil-4.45pm Quddiesa għall-koppji li kellhom tarbija matul din is-sena u

03-12-2016

Il-Hmistax-il Sibt tal- Kunċizzjoni. Mistiedna dawk il-koppji li jagħlqu 5, 10, 15, 20, 25, eċċ żwieġ.

03-12-2016

Jum il-Bormliżi: Mistiedna l-Bormliżi residenti barra mill-Parroċċa Fil-5.45am Quddiesa kantata tan-novena mill-Kan. Prep. Dun Reuben Vella. Fis-6.30pm Quddiesa li fiha huma mistiedna speċjali l-Bor

02-12-2016

– Jum l-Għaqdiet Soċjali, Politiċi, Kulturali, flimkien mal-Kunsill Lokali Fis-5.45am Quddiesa kantata tan-novena mill-Kan. Dek. Dun Jesmond Manicaro. Fid-9.15am Quddiesa bis-sehem tal-istudenti tal

01-12-2016

Ħruġ tal-istatwa min- niċċa. Fil-jiem tan-Novena l-Adorazzjoni fil- knisja ta’ San Pawl tagħlaq fl-4.00pm. Tibda n-Novena tal-Festa. Id-dettalji tal -programm tal-Festa tirċevuh id-dar. Infakkru lil

28-11-2016

L-1 Hadd tal-Avvent. Miss A/63. Issir il-quddiesa bil-magħmudijiet fil- parroċċa fl-10.15am.

27-11-2016

L-Erbatax-il Sibt tal- Kunċizzjoni. Solennità Kristu Sultan. Mistiedna t-tfal kollha tal-Katekiżmu (barra 1-1 sena u s-6 sena). Flimkien mal -kummissjoni Kateketika u l-katekisti kollha.

26-11-2016

Jiltaqà 1-grupp tal- Koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

25-11-2016

Tiltaqa' l-Kummissjoni Kateketika fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali. Issir il-laqgħa ta’ preparazzjoni tal- magħmudija fiċ-Ċentru Sagra Famija fis -6.30pm.

22-11-2016

Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Miss. Ċ/450.

20-11-2016

lt-Tlettax-il Sibt tal- Kunċizzjoni. Tiġi ċċelebrata t-Tifkira tal-Pellegrinaġġ tad-19 ta’ Novembru 1944. Quddiesa fis-6.00pm fil-parroċċa u wara attività organizzata mill-Kunsill Lokali.

19-11-2016

Oratorju mtela’ fil-parroċċa f għeluq il- 50 sena mit-twaqqif tal-Kor Tota Pulchra.

18-11-2016

Ħarġa organizzata mill- parroċċa.

17-11-2016

Jiġi amministrat is-Sagrament tal-Qrar lill-anzjani residenti fil-Bormla Home.

15-11-2016

Il-membri tal-Kummissjoni Djakonija jżuru lil Bormla Home, wara.l-quddiesa tat-8.30am. Laqgħa tad-Domus Piju IX fis-7.30pm.

14-11-2016

It-33 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. Ċ/444.

13-11-2016

Is-Sibt, 12:It-Tnax-il Sibt tal- Kunċizzjoni. Mistiedna 1-familjari ta’ dawk li se jersqu lejn is-Sagrament tal- Ewwel Tqarbina fis-sena 2017. Laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li se jersqu lejn is-Sagra

12-11-2016

It-31 Ħadd ta’ Matul is- Sena. Miss. B/432. Ċelebrazzjoni bil-magħmudijiet fil- 11.15am il-parroċċa. Fil-Parroċċa qabel il-quddiesa tas- 6.00pm ta’ matul il-ġimgħa tingħad it- talba tar-rużarju qudd

30-10-2016

L-Għaxar Sibt tal-Kunċizzjoni. Mistiedna il-famiji tal- adolexxenti li se jersqu lejn is- Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fis-sena 2016.

29-10-2016

Laqgħa għall-Koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-7.30pm.

28-10-2016

: Laqgħa ta’ preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm, fiċ-Ċentru Sagra Familja.

25-10-2016

Tiltaqà il-Kummissjoni Kateketika fil-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

24-10-2016

It-30 Ħadd ta’ Matul is- Sena. Miss. B/427. Jum il-Missjoni Illum tiġi ċelebrata il-Griżma tal-Isqof il -parroċċa fil-quddiesa tal-5.00pm.

23-10-2016

Id-Disà Sibt tal- Kunċizzjoni. Mistiedna l-membri tal- banda San Ġorġ u membri taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru. Jum il-Konsagrazzajoni tal-Knisja.

22-10-2016

Jiltaqà l-grupp tas- separati u r-romol, fis-6.30pm fiċ- Ċentru Sagra Familja. Imexxi l-laqgħa l- Arċipriet.

21-10-2016

Ħarġa organizzata mill- parroċċa.

20-10-2016

Laqgħa tad-Domus Piju IX fis-7.30pm.

17-10-2016

Jum il-Missjoni. Id-29 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. Ċ/421. Mit-Tnejn, 17 ta’ Ottubru sal-Ġimgħa,21 ta’ Ottubru laqgħat u attivitajiet organizzati għall-adolexxenti li se jersqu lejn is-Sagrament

16-10-2016

Is-Sibt, 15: Quddiesa solenni fis- 6.30pm fil-Knisja ta’ Santa Tereża. Is-Sibt, 15: It-Tmien Sibt tal- Kunċizzjoni. Mistiedna membri tal- Kummissjoni Familja, membri tal-grupp tal-koppji, koppji li s

15-10-2016

Il-Ġimgħa, 14: Quddiesa tal-iskola tas- St.Francis fil-parroċċa, fid-9.15am. Fis-6.00 pm tibda t-Translazzjoni u wara l-Għasar kantat fil-Knisja ta’ Santa Tereża.

14-10-2016

Tiltaqà l-Kummissjoni Familja fil-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

11-10-2016

Tiltaqà l-Kummissjoni taċ -Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm fl- Uffiċċju Parrokkjali.

10-10-2016

It-28 Ħadd ta’ Matul is- Sena. Miss. B/416. Jum it-tagħlim nisrani. Quddiesa tad-9.15am tkun bis-sehem tat -tfal taċ-Ċentri tal-Katekiżmu. Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal -parroċċa.

09-10-2016

Is-Sebà Sibt tal- Kuncizzjoni. Mistiedna u organizzata mill-membri tal-Kummissjoni żgħażagħ, iqaddes Fr. Reuben Vella. Nistiednu Seminarista biex jaqsam magħna l- esperjenza tiegħu. Mistiedna wkoll ir

08-10-2016

L-Ewwel Ġimgħa tax -xahar u Purċissjoni tar-Rużarju. Fis- 6.30pm quddiesa għall-familji tat-tfal tal -katekiżmu u wara purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju li tgħaddi minn Triq l-Oratorju,

07-10-2016

Quddiesa tal-Iskola Primarja fid-9.15am.

06-10-2016

Laqgħa tal-Kummissjoni Djakonija fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali. L-Erbgħa, 5: Tibda n-novena ta’ Sta Tereża ta’ Ġesù fil-Knisja tat-Tereżjani f’Bormla.

04-10-2016

Jibda l-katekiżmu fiċ-Ċentri tad-duttrina.

03-10-2016

Il-Ħadd, 2:Is-27 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. B/410.

02-10-2016

Is-Sitt Sibt tal-Kunċizzjoni. Mistiedna membri tal-Kummissjoni Familja, membri tal-grupp tal-koppji, koppji li se jiżżewġu matul is-sena 2017, u dawk li attendew għall-kors ta’ Kana 2016. Quddiesa għa

01-10-2016

Festa tal-Arkanġli San Mikiel, San Gabriel u San Rafel.

29-09-2016

Tiltaqà l-Kummissjoni Liturġija, fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

26-09-2016

Is-26 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. Ċ/403. Fil-11.15am ċelebrazzjoni bil-magħmudijiet fil-parroċċa.

25-09-2016

Il-Ħames Sibt tal-Kunċizzjoni. Quddiesa Konċelebrata mmexxija mill-Isqof Pawlu Cremon O.P. b’ringrazzjament lil Alla tal-Kanonizzazzjoni ta’ Santa Tereża ta’ Kalkutta.

24-09-2016

Reġistrazzjoni tat-tfal tal-Katekimu fiċ-Ċentri Rispettivi tagħhom, mill-4.30pm sal-5.15pm.

22-09-2016

Ħarġa għal Għawdex organizzata mill-Kor ‘Tota Pulchra’.

21-09-2016

Laqgħa ta’ preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

20-09-2016

Il-25 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. Ċ/397.

18-09-2016

Ir-Raba’ Sibt tal-Kunċizzjoni. Mistiedna il-familjari tal-morda tal-parroċċa. Flimkien mal-membri tal-Kummissjoi Djakonija, membri tal-persuni b’diżabiltà, membri tal-mental health, ħaddiema tal-Appoġ

17-09-2016

Ħarġa organizzata mill-parroċċa.

15-09-2016

Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib.

14-09-2016

L-24 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. Ċ/390. Issir il-Ġabra Speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.

11-09-2016

It-Tielet Sibt tal-Kunċizzjoni. Mistiedna membri tal-Kummissjoni Liturġija, dawk li jagħmlu l-adorazzjoni ta’ San Pawl, letturi, ministri straordinarji tat-tqarbin, u voluntiera ta’ ġewwa irġiel u nis

10-09-2016

Live-Inn organizzat mill-Kummissjoni Żgħażagħ tal-parroċċa.

09-09-2016

Jum il-Bambina. Festa Pubblika.

08-09-2016

Tiltaqà l-Kummissjoni Kateketika, fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

06-09-2016

Tiltaqà l-Kumm. taċ-Ċent 19 ta’ Nov fis-7.00pm.

05-09-2016

It-23 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss. Ċ/384.

04-09-2016

It-Tieni Sibt tal-Kunċizzjoni. Mistiedna familjari tal-membri tar-Regatta u tas-St George’s Football Club. Quddiesa għal dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Awwissu fis-6.00pm il-Parroċċa.

03-09-2016

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00 pm quddiesa fil-parroċċa u wara adorazzjoni.

02-09-2016

It-22 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss Ċ/378. Issir iċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudijiet fil-11.00am il-Parroċċa.

28-08-2016

L-Ewwel Sibt tal-Kunċizzjoni. Mistieden kulħadd b’mod speċjali il-membri impenjati tal-parroċċa. Pasta Night organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru quddiem il-knisja.

27-08-2016

Attività organizzata għall-grupp tal-Koppji.

26-08-2016

Laqgħa ta’ preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

23-08-2016

Il-21 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss Ċ/372.

21-08-2016

Solennita’ ta’ Sidna Marija mtella’ s-Sema, l-obbligu tal-quddies u l-ħinijiet bħal tal-Ħadd, minbarra tal-11.30am. Ħarġa għal Għwdex organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru.

15-08-2016

L-20 Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss Ċ/366. Issir il-Ġabra Speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.

14-08-2016

BBQ għall-membri tal-Kummissjoni Familja.

12-08-2016

Il-19 il-Ħadd ta’ Matul is-Sena. Miss Ċ/360.

07-08-2016

Id-19-il-Hadd matul is-Sena. Miss C/360.

07-08-2016

Il-quddiesa tas-6.00pm tkun għal dawk li mietu fix-xahar ta’ Lulju. Attività organizzata mill-Kummissjoni Ċentru 19 ta’ Novembru.

06-08-2016

Il-quddiesa tas-6.00 pm tk ghal dawk li mietu fix-xahar ta’ Lulju. Attivita organizzata mill-Kummissjoni Centru 19 ta’ Novembru.

06-08-2016

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00 pm quddiesa fil-parroċċa u wara adorazzjoni.

05-08-2016

L-Ewwel Gimgha tax- Xahar. FI-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00 pm quddiesa il-parrocca u wara adorazzjoni.

05-08-2016

Laqgha tal-Kummissjoni C 19 ta’ Novembru.

01-08-2016

Quddiesa bil Maghmudijiet fl-10.15am il-parrocca.

31-07-2016

Laqgha ta’ preparazzjon tal-maghmudija fis-6.30pm, fic-Centru Sagra Familja.

26-07-2016

Is-sbatax-il Hadd taz zmien ta' Matul is-Sena. Miss C 348.

24-07-2016

Harga organizzata mill parrocca.

21-07-2016

Is-sittax-il Hadd taz zmien ta’ Matul is-Sena. Miss C/ 343.

17-07-2016

Festa tal-Madonna tal Karmnu fil-Knisja ta’Santa Tereza.

15-07-2016

Jibda t-Tridu tal-Madonna tal-Karmnu mmexxi mil-Kan Dun Reuben Vella, fil-Knisja ta’ Sant; Tereza.

13-07-2016

Attivita ghall-abbatini

11-07-2016

Il-15-il Hadd taz-zmien ta’ Matul is-Sena. Miss C/ 338.

10-07-2016

Tiltaqa’ l-Kummissjoni tac-Centru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm. Kan. Dun Jesmond Manicaro jaghlaq 25 sena mill-Ordinazzjoni Sacerdotali tieghu.

05-07-2016

L-14-il Ħadd taż-żmien ta’ Matul is-Sena. Miss Ċ/ 332.

03-07-2016

Fil-quddiesa tas-6.00pm niftakru f’dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Ġunju.

02-07-2016

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjon organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil-parroċċa.

01-07-2016

Festa ta’ San Pietru u San Pawl. Festa Pubblika. Festa ta’ San Alwiġi Gonzaga.

29-06-2016

Tiltaqa' l-Kummissjoni Kateketika fis-6.45pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali.

27-06-2016

It-13-il Ħadd taż-żmien ta’ Matul is-Sena. Miss Ċ/ 327. Issir l-Offerta tal-Papa. Fl-10.15 am issir il-quddiesa tal-magħmudijiet fil-parroċċa.

26-06-2016

Jum l-Inkurunazzjoni tax-xbieha ta’ Marija Immakulata. Fid-9.00am Ġesu’espost fil-Kor u kull siegħa jkun hemm it-talba tar-Rużarju. Fis-6.00pm quddiesa fil-parroċċa tal-okkażżjoni. Ikla organizzata

25-06-2016

Quddiesa tal-Iskola tas-St.Francis fid-9.15 am fil-Parroċċa.Laqgħa tal-koppji (aktar dettalji jingħataw ’il quddiem).

24-06-2016

It-tfal tal-Katekiżmu tal-ħames sena li jattendu ċ-Ċentru Sagra Familja, jibdew il-katekiżmu tas-Sajf fil-mużew tal-bniet jew tas-subien.

23-06-2016

Laqgħa ta’ preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30 fl-Uffiċċju Parrokkjali. Tiltaqà l-Kummissjoni Djakonija fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokjali.

21-06-2016

Laqgħa taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

20-06-2016

It-12-il Ħadd taż-żmien ta’ Matul is-Sena. Miss Ċ/ 322.

19-06-2016

L-aħħar quddiesa tal-iskola Primarja ta’ Bormla, fid-9.15 am.Laqgħa tas-Separati u r-Romol fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30pm.Quddiesa ta’ tmiem is-sena skolastika tal-Year 6 fl-iskola tas-St. Franci

17-06-2016

Ħarġa organizzata mill-parroċċa. Laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li jinsabu fil-ħames sena tal-katekiżmu, fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

16-06-2016

Tiltaqà l-Kummissjoni Familja, fis-6.45pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali.

13-06-2016

Il-11-il Ħadd Matul is-Sena. Miss Ċ/ 316. Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Katekiżmu fis-9.15am fil-parroċċa. Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.

12-06-2016

Quddiesa organizzata mill-iskola tal-Ursolini fil-parroċċa fid-9.15am.

09-06-2016

Organizzat Pellegrinaġġ mill-Parroċċa fis-sena Ġubilari tal-Ħniena. Aktar dettalji jingħataw ‘il quddiem.

07-06-2016

Jiltaqà l-Kunsill Pastorali Parrokkjali, fis-6.45pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali.

06-06-2016

Il-10 Ħadd ta’ Matul is-Sena, Miss Ċ/ 310.

05-06-2016

Tifkira tal-Qalb bla tebgħa ta’ Marija.Fil-quddiesa tas-6.00pm niftakru f’dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Mejju.

04-06-2016

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar u Festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Fl-10.30 am adorazzjon organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni il-parroċċa. Miss. Ċ/256. Adorazzjoni fil-Knisja

03-06-2016

Laqgħa tad-Domus Piju IX, fis-7.30pm. Infakkru li matul ix-xahar ta’ Mejju fil-kappela tas-sorijiet tal-Ursolini tingħad it-talba tar-Rużarju.

30-05-2016

Is-solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’Kristu. Miss Ċ/ 250. Fl-10.15am issir il-quddiesa tal-magħmudija.

29-05-2016

Jiltaqà il-grupp tal-koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

27-05-2016

Fis-6.00pm issir il-quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina. Wara ssir purċissjoni bis-Sagrament u tgħaddi minn dawn it-toroq: Triq il-Pellegrinaġġ, Triq Santa Tereża, fejn ssir it-talb fil-kni

26-05-2016

Issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm, fiċ-Ċentru Sagra Familja. Tiltaqà il-Kummissjoni Liturġija, fis-6.45pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali.

24-05-2016

Solennità tat-Trinità Mqaddsa. Miss Ċ/ 244

22-05-2016

Attività organizzata miċ-Ċentru 19 ta’Novembru li fiha jintwera il-Eurovision.

21-05-2016

Laqgħa tas-Separati u r-Romol fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30pm.

20-05-2016

Ħarġa organizzata mill-Parroċċa Attività għall-familji tat-tfal li irċevew l-Ewwel Tqarbina fil-Mużew tas-subien, fis.7.00pm.

19-05-2016

Purċissjoni tal-Pentecoste bis-sehem tal-għaqdiet reliġjużi, 1st Cospiscua Scout Group u l-Banda San Ġorġ li tgħaddi minn Triq l-Pellegrinaġġ, Triq l-Inkurunazzjoni,Triq Dom Mintoff, Triq il-Pellegrin

17-05-2016

Quddiesa tal-iskola Primarja. Il-Ħadd, 15: Jum l-Għid il-Ħamsin. Mis. Ċ/ 230 . Fid-9.30am ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina il-parroċċa. Ma jkunx hemm quddiesa fl-Oratorju. Fin-12.30pm tibda l-espożi

13-05-2016

Quddiesa tal-Iskola tas-St.Francis fid-9.15 am il-Parroċċa.

11-05-2016

Ġimgħa ta’ attivitajiet għall-familji tat-tfal li se jersqu lejn l-Ewwel Tqarbina nhar il-Ħadd 15 ta’ Mejju.

09-05-2016

Solennità ta’ tlugħ il-Mulej fis-Sema. Miss Ċ/ 223 Jiġi mfakkar Jum il-Karita’. L-Offerti tal-parroċċa jitqiegħdu fil-qfief b’risq Angela House fi G’Mangia. Jiġi mfakkar Jum l-Omm. Quddiesa bis-

08-05-2016

Fil-quddiesa tas-6.00pm niftakru f’dawk li mietu matul ix-xahar ta’ April. Qabel l-quddiesa tingħad is-supplika tal-Madonna ta’ Pompei.

07-05-2016

Festa ta’ San Ġużepp u l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Filgħaxija fis-6.00pm quddiesa fejn fiha jsir it-tberik tal-għodod u wara purċissjoni bl-i

06-05-2016

Tiltaqà l-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

03-05-2016

Il-Ħadd, 1: Is-Sitt Ħadd tal-Għid, Miss Ċ/ 217

01-05-2016

Jiltaqa' l-grupp tal-koppji fiċ-Ċentru Sagra Familja, fis-7.30pm.

29-04-2016

Tiltaqà l-Kummissjoni Kateketika, fis-6.45pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali.

25-04-2016

Il-Ħames Ħadd tal-Għid, Miss Ċ/ 212 Issir il-quddiesa bil-magħmudijiet il-parroċċa fl-10.15am.

24-04-2016

Laqgħa tas-Separati u r-Romol fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30pm.

22-04-2016

Tiġi organizzata ħarġa mill-Parroċċa.

21-04-2016

Issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-ċentru Sagra Familja. Tiltaqà l-Kummissjoni Liturġija fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

19-04-2016

Ir-Rabà Ħadd tal-Għid, Miss Ċ/ 207 .

17-04-2016

Quddiesa għal istudenti tal-Iskola tas-St.Francis fid-9.15 am fil-Parroċċa.

13-04-2016

It-Tielet Ħadd tal-Għid, Miss Ċ/201.Issir il-Ġabra Speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa. Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Katekiżmu fis-9.15am il-parroċċa.

10-04-2016

Il-Quddiesa tas-6.00pm tkun immexxija mill-Kan. Dun Ġużepp Żammit f’għeluq is-60 sena mis-saċerdozju tiegħu.

09-04-2016

Tiġi organizzata l-quddiesa tat-tfal tal-iskola Primarja.

08-04-2016

Tiltaqa' l-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm

05-04-2016

It-Tieni Ħadd tal-Għid, Miss Ċ/195. Fl-4.00 pm ikollna l-Adorazzjoni Ewkaristika tal-Ħniena Divina fil-Parroċċa.

03-04-2016

Fil-quddiesa tas-6.00pm niftakru f’dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Marzu. Il-Quddiesa tas-6.00pm tkun immexxija mill-Kan. Dun Ġużepp Żammit f’għeluq is-60 sena mis-saċerdozju tiegħu.

02-04-2016

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjon organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil-parroċċa.

01-04-2016

Jibdew l-Erbgħat tal-Madonna tal-Karmnu fil-Knisja ta’ Sta. Tereża.

30-03-2016

Jibda l-kors ta’ Kana fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-7.15pm.

29-03-2016

Il-Jum Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Missalin B/271. Fit-8.00am quddiesa kantata bl-omelija. Fid-9.15am tibda l-purċissjoni bil-vara ta’ Kristu Rxoxt bis-sehem tal-Banda San Ġorġ. Fi Pjazz

27-03-2016

Sahra tal-Lejl Qaddis. Missalin B/232. Il-parroċċa fit-8.00pm u fit-8.30pm Santa Tereża.

26-03-2016

Tifkira Solenni tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Jum ta’ Sawm u Astinenza. Missalin B/211. Fit-8.00am Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum fil-parroċċa. Fit-3.00pm Azzjoni Liturġika il-Parroċ

25-03-2016

Hamis ix-Xirka. Fid-9.30a.m. fil-Kon- Katidral ta’ San Ġwann issir il-quddiesa li fiha jitbierku ż-żjut tal-morda, tal-katekumeni u tal-griżma. Missalin B/190. Fis-6.30pm ċelebrazzjoni tal-ħasil tar-r

24-03-2016

Ġurnata Għawdex organizzata miċ-Ċentru 19 ta’ Novembru. Fit-8.00pm Via Sagra Nazzjonali. Lejla Funebri fil-każin tal-banda San Ġorġ, fis-7.30pm.

23-03-2016

Issir il-preparazzjoni tal-magħmudija fis-6.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

22-03-2016

Via Sagra organizzata għat-tfal tal-katekiżmu fil-parroċċa fil-5.00pm fejn jinġabar il-karus tal-imħabba.

21-03-2016

Ħadd il-Palm, Missalin Ċ/174. Il-Purċissjoni ta’ Ħadd il-Palm tibda fid-9.00am mill-knisja tal-Konservatorju. Wara t-tberik taż-żebbuġ tibda l-purċissjoni li tgħaddi minn Triq San Ġorġ, Triq l-Oratorj

20-03-2016

Pageant imtellà mill-Kummissjoni taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru.

19-03-2016

Jum id-Duluri. Fil-5.15 pm quddiesa bl-omelija u wara purċissjoni bl-istatwa tad-Duluri li tgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ, Wesgħa Knisja tan-Nattività, Wiġi Rosata, San Franġisk, San Pawl, Misraħ G

18-03-2016

Ħarġa organizzata mill-Parroċċa. Ftuħ tal-wirja tad-Domus Piju IX fis-7.00pm. Kan. Też. Dun Ġużepp Żammit jagħlaq 60 sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu.

17-03-2016

Quddiesa organizzata fil-Parroċċa fejn fiha tiġi amministrata l-Griżma tal-Morda, fid-9.30am, bis-sehem tal-Kummissjoni Djakonija. Ftuħ tal-Wirja fis-Soċjetà Filarmonika San Ġorġ fis-7.30pm.

16-03-2016

Via Sagra organizzata fi Triq San Ġorġ, fis-6.45pm

15-03-2016

Servizz ta’ qrar fil-Bormla Home. Eżerċizzi għal Kulħadd organizzati fil-Knisja ta’ Santa Tereża waqt il-quddiesa tal-5.30pm. Laqgħa taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.00pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

14-03-2016

Il-Ħames Ħadd tar-Randan. Miss Ċ/ 168 Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Katekiżmu fis-9.15am fil-parroċċa.

13-03-2016

L-Ewwel Qrara għat-tfal li se jersqu lejn is-Sagrament tal-Ewwel Tqarbina fil-Mużew tas-subien fil-5.00pm.

10-03-2016

Tiltaqà l-Kummissjoni Djakonija fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

08-03-2016

Eżerċizzi għal Kulħadd fil-parroċċa wara l-quddiesa tat-8.30am, immexxija minn Dun Reuben Vella. Jiltaqà l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

07-03-2016

Ir-Rabà Ħadd tar-Randan. Miss Ċ/162

06-03-2016

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl.

04-03-2016

Żjara fid-Dar San Vinċenz de Paule mill-membri tal-Kummissjoni Djakonija. Tluq minn quddiem il-parroċċa wara l-quddiesa tat-8.30pm.

02-03-2016

Jibdew l-eżerċizzi għall-koppji u il-miżżewġin il-parroċċa. Quddiesa fis-6.00pm, fis-6.30pm ir-rużarju u fis-6.45pm jibdew l-Eżerċizzi immexxija minn Dun Gordon Refalo. Tiltaqà l-Kummissjoni Kateketi

29-02-2016

It-Tielet Ħadd tar-Randan. Miss Ċ/156 Quddiesa bil-magħmudijiet fl-10.15am il-parroċċa.

28-02-2016

Quddiesa b’talb għall-fejqan immexxija minn Dr. John fis-7.30pm il-parroċċa. Jiltaqa' il-Grupp tal-Koppji fis-7.30pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

26-02-2016

Eżerċizzi tal-istudent tas-St.Francis, flimkien mal-istudenti tal-iskola Primarja, immexxija mill-Arċipriet, fid-9.15am u fl-10.00am fil-Parroċċa.

23-02-2016

Jibdew l-Eżerċizzi fil-Home tal-Anzjani, fl-10.00am. Immexxija mill-grupp ta’ talb taċ-Ċintura. Jibdew l-Eżerċizzi fil-Knisja ta’ San Pawl fil-5.30pm, immexxija minn Dun Jonathan Farrugia.

22-02-2016

It-Tieni Ħadd tar-Randan. Miss Ċ/150 Fl-10.15am quddiesa bil-magħmudijiet fil-parroċċa.

21-02-2016

Laqgħa tas-Separati u r-Romol fiċ-Ċentru Sagra Familja fis-6.30pm.

19-02-2016

Ħarġa organizzata mill-parroċċa. Laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li jinsabu fil-ħames sena tal-katekiżmu, fis-6.45pm fiċ-Ċentru Sagra Familja.

18-02-2016

Tiltaqà l-Kummissjoni Liturġija fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali

16-02-2016

L-Ewwel Ħadd tar-Randan, Miss Ċ/144. Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-Katekiżmu fis-9.15am fil-parroċċa. Issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.

14-02-2016

Tifkira tal-Ewwel Dehra tal-Madonna f’Lourdes. Jum il-Morda. Ċelebrazzjoni għat-tfal tal-katekiżmu fis-6.00pm il-parroċċa. Fiha jitqassam il-Karus tal-Imħabba b’risq il-missjoni ta’ Hola fil-Kenja.

11-02-2016

Tifkira tal-Ewwel Dehra tal-Madonna f’Lourdes. Jum il-Morda. Ċelebrazzjoni għat-tfal tal-katekiżmu fis-6.00pm il-parroċċa. Fiha jitqassam il-Karus tal-Imħabba b’risq il-missjoni ta’ Hola fil-Kenja.

11-02-2016

Ras ir-Randan. Jum ta’ sawm u astinenza. F’kull quddiesa jkun hemm it-tqegħid tal-irmied. Fis-6.00pm pellegrinaġġ bl-istatwa tar-Redentur li tgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ, Wiġi Rosato, San Fran

10-02-2016

Jum ta’ sawm u astinenza. F’kull quddiesa jkun hemm it-tqegħid tal-irmied. Fis-6.00pm pellegrinaġġ bl-istatwa tar-Redentur li tgħaddi minn Triq il-Pellegrinaġġ, Wiġi Rosato, San Franġisk, San Pawl,

10-02-2016

Laqgħa tad-Domus Piju IX fis-7.30pm.

09-02-2016

Laqgħa tad-Domus Piju IX fis-7.30pm.

09-02-2016

Laqgħa taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm.

08-02-2016

Laqgħa taċ-Ċentru 19 ta’ Novembru fis-7.30pm.

08-02-2016

Il-Ħames Ħadd ta’ matul is-Sena, Miss Ċ/ 282.

07-02-2016

Eżerċizzi għal Kulħadd fil-parroċċa wara l-quddiesa tat-8.30am, immexxija minn Dun Reuben Vella. Jiltaqà l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.45pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.

07-02-2016

Il-Ħames Ħadd ta’ matul is-Sena, Miss Ċ/ 282.

07-02-2016

Fil-quddiesa tas-6.00pm niftakru f’dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Jannar.

06-02-2016

Fil-quddiesa tas-6.00pm niftakru f’dawk li mietu matul ix-xahar ta’ Jannar.

06-02-2016

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fl-10.00 am adorazzjoni organizzata fil-Knisja ta’ San Pawl. Fis-6.00pm quddiesa u wara adorazzjoni fil-parroċċa. Festa tat-tifkira ta’ Sant Agata.

05-02-2016

Tiltaqà l-Kummissjoni Djakonija, fis-6.45pm, fl-Uffiċċju Parrokkjali. Festa tal-Gandlora u jiġi mfakkar il-jum tal-ħajja kkonsagrata. Fis-6.00pm issir iċ-ċelebrazzjoni bit-tberik tax-xema’ waqt quddi

02-02-2016

Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Bl-obbligu tal-quddies. Il-Quddies ikun bħal tal-Ħadd. Miss Ċ/458 Quddiesa bil-magħmudijiet fl-10.15am il-parroċċa. Matul dan ix-xahar jinfe

31-01-2016

Tiltaqa' l-Kummissjoni Ċentru 19 ta’ Nov fis-7.15pm.

05-01-2015
 

© 2018 Parroċċa ta' Bormla
design by brianbuhagiar.com